Obchodní podmínky

Na stránce www.jane.com a na souvisejících stránkách, na které je odkazováno (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“), jste si patrně již přečetli podrobnosti o on-line setkáních léčení a seminářů, kurzech a „živých“ kurzech. Ještě předtím, než některý z kurzů a on-line setkání – léčení či seminář objednáte, přečtěte si, prosím, tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“).

VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než kliknete na tlačítko „Odeslat“ na objednávkové stránce na webu. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

 

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro prodej on-line e-booků, setkáních - léčení a seminář a kurzů vše dohromady bude v dalším textu zkráceně označováno jako „produkty“) přes webové rozhraní www.janeh.com  a další webové stránky, na které budete z tohoto webového rozhraní přesměrováni.

Samotný nákup produktů a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi (dále též jen „Smlouva“). Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

 

Obsah VOP:

 I. Základní údaje o nás

II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?

IV. Jak je to s cenou produktů a jak se platí?

V. Jakým způsobem vám budou produkty dodány?

VI. Jak je to s funkčností digitálního obsahu a jeho součinností s hardwarem a softwarem?

VII. Odstoupení od Smlouvy

VIII. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

X. Závěrem

 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NÁS

Cofins CB s.r.o., provozovatel webu www.janeh.com

 

IČ:                               28096134

DIČ:                            nejsme plátci DPH

Sídlo:                          Hlinecká 676, 375 01  Týn nad Vltavou

Zapsaní do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp.zn. 17032

Email:                         dotazy@janeh.com

Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla. Na uvedeném e-mailu jsme vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů. Pro vyřizování reklamací slouží e-mail vraceni@janeh.com

V dalším textu je společnost označována jen jako „Prodávající“.

 

II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

 

KDO JE KUPUJÍCÍ/KLIENT?

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní s námi uzavře kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených on-line produktů. Při koupi on-line produktu se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (je to pojem používaný přímo občanským zákoníkem). Klientem je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní s námi uzavře smlouvu o poskytování služeb – „živého“ semináře, kurzu, léčení  (dále vše jen „kurz“). Pro přehlednost bude v dalším textu o obou psáno jako o „Kupujícím“ a oba typy smluv budou souhrnně označovány jako „Smlouva“. Pokud se některé ustanovení bude týkat jen jednoho typu smlouvy, bude označena celým názvem.

I když předpokládáme, že typickým Kupujícím, klientem, který si produkty koupí, bude spotřebitel, může být Kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba, často také uváděná jako OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

 

KDO JE SPOTŘEBITELEM?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel. 

 

JAKOU SMLOUVU SPOLU UZAVÍRÁME?

Na prodej on-line produktů je uzavírána Kupní smlouva, na prodej a realizaci kurzů Smlouva o poskytování služeb. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní), jejím přijetím z naší strany a těmito VOP.

Jak jste se již mohli dočíst i výše, součástí Smlouvy jsou tyto VOP. Ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením VOP.

 

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Protože si však vážíme všech svých klientů, poskytujeme i Kupujícím, kteří nejsou spotřebiteli, řadu práv nad rámec zákonných povinností (zejména jde o odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem bez uvedení důvodu). Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

 

 CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

 

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

 

1.      Jako Kupující objednáváte produkty přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře.

2.      POPIS PRODUKTŮ: Na webovém rozhraní www.janeh.com naleznete podrobný popis on-line setkání – léčení, seminářů, kurzů jejich obsah s uvedením pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Naleznete zde i reference klientů, kteří on-line produkty prošli před vámi. Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3.      OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), vyberete způsob úhrady. Každý produkt má svůj vlastní objednávkový formulář.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

O přijetí objednávky vás budeme informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky, její součástí (přílohou) je i zálohová faktura na produkt. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je v případě objednávky on-line produktu Kupní smlouva uzavřena. V případě objednávky kurzu je pro uzavření Smlouvy o poskytování služeb a váš nárok na místo na kurzu nutné i uhradit cenu kurzu na základě pokynů uvedených v zálohové faktuře. Smlouva je v případě kurzů uzavřena až okamžikem, kdy je na náš účet připsána úhrada ceny kurzu. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o nás“ v čl. I. těchto VOP.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

Objednávat produkty přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

 

IV. JAK JE TO S CENOU PRODUKTŮ A JAK SE PLATÍ?

1.      CENA PRODUKTŮ: Na webovém rozhraní uvedena i cena. Nejsme plátce daně z přidané hodnoty. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním produktů nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je tedy cenou konečnou.

2.      Sjednanou kupní cenou (dále též jen „cena“) je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3.      Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4.      ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán resp. potvrzena vaše účast na kurzu, je-li objednáván kurz.

- bezhotovostně on-line platební kartou nebo tzv. rychlým on-line bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo v EUR (u objednávek ze Slovenska či evropských států). Není-li přímo na webovém rozhraní uvedeno jinak, použije se pro přepočet aktuální kurz EUR vs Kč zaokrouhlený na celé Kč.

5.   SPLATNOST KUPNÍ CENY: V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 10 dní od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet. Pouze připomínáme, že nejsme povinni vám produkt dodat dříve, než uhradíte sjednanou cenu resp. u kurzů potvrdit vaše místo na kurzu. U kurzu musí být platba vždy uhrazena do doby konání kurzu.

V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury vám po přijetí platby vystavíme a na e-mail uvedený v objednávce zašleme fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije

Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU PRODUKTY DODÁNY?

A. DODÁNÍ ON-LINE TRÉNINKŮ

1.      ZPŮSOB DODÁNÍ ON-LINE  PRODUKTŮ. Při koupi on-line produktu, jehož obsah a povaha to vyžaduje vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line trénink) dodán zpřístupněním členské sekce.

2.      DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude vám on-line produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. U platby on-line platební kartou nebo rychlým on-line převodem bude dodán obratem po provedení platby. Veškeré bonusy vám budou zaslány či zpřístupněny spolu s on-line produktem, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

3.      NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu coby on-line produktu nevznikají a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání.

4.      Po dodání přístupových údajů si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás, abychom mohli zjednat nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII. těchto VOP (reklamační řád).

5.      Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf a přehrávání video a audio souborů (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

B. DODACÍ A STORNO PODMÍNKY KURZŮ

1.      ZPŮSOB DODÁNÍ: Kurz bude dodán (uskutečněn) dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní nebo individuálně sjednaných. Kupující má právo absolvovat kurz za podmínky řádné úhrady celé ceny. Jako Prodávající jsme oprávněni změnit jednostranně podmínky kurzu, např. čas konání, místo konání v rámci stejné lokality, přičemž vás o tom samozřejmě co nejdříve vyrozumíme. Odpovídáme i za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel kurzu. Kurz se uskuteční pouze v případě, že si jej objedná a uhradí minimální počet zájemců námi stanovený. V opačném případě či zásahu vyšší moci si vyhrazujeme právo kurz zrušit. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budeme včas informovat. V případě vážné zdravotní indispozice lektora proběhne kurz pro všechny řádně přihlášené účastníky v náhradním termínu, který bude nahlášen minimálně 21 dní předem. Pokud se přihlášení účastníci nebudou moci v novém termínu zúčastnit, bude jim vráceno 100% z ceny kurzu zpět. Další storno podmínky poté běží stejně jako u řádného termínu a účastníci budou o novém termínu informováni minimálně 21 dní předem. 

2.      MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na kurz můžete místo sebe vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůžete jako Kupující zúčastnit objednaného kurzu, za předpokladu, že je to vzhledem k obsahu kurzu přípustné a možné. O účasti náhradníka vždy rozhoduje Prodávající, proto v případě, že chcete za sebe vyslat náhradníka nás, prosím, co nejdříve e-mailem na jane@janeh.com kontaktujte s požadavkem na schválení účasti náhradníka.

3.      VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucí akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez našeho vědomí a předchozího písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Kupující, Prodávající i lektor účastnící se kurzů berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.

4.      ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU KURZU: Kupující je v celém průběhu kurzu za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý Kupující bere na vědomí,  že během akce a případné léčitelské práce, kterou účastník sám vede či se jí sám účastní, může docházet k fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Kurz není náhražkou za lékařskou či jinou zdravotní péči. V případě, že kterýkoliv účastník v průběhu kurzu podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Účastníci zejména informují lektora o jakýchkoli zdravotních obtížích, které v průběhu kurzu mají a ihned mu ohlásí i případné zhoršení stavu během kurzu. Zároveň se doporučuje účast na kurzu konzultovat se svým ošetřujícím lékařem nebo terapeutem, obzvláště pokud máte jakékoli pochybnosti o vhodnosti kurzu pro vás. Současně uvádíme, že kurzy lektoruje šamanka, v rámci své odbornosti; nejde tedy o lektorování lékařem. Každý účastník je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším účastníkům svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání kurzu.

5.      MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI: Kupující jsou povinni při účasti na kurzu nenarušovat jeho průběh, přičemž za rušení je považován i pozdní příchod. Jsme oprávněni Kupujícího vyloučit z účasti na kurzu či jeho části v případě, že Kupující nerespektuje tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodí průběh kurzu, ostatní účastníky či lektora anebo v případě, že bude průběh akce resp. jednotlivých setkání narušovat nevhodným chováním (tj. zejména chováním proti pravidlům slušného soužití). V případě vyloučení Kupujícího z kurzu nemá Kupující nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části.

6.      STORNO PODMÍNKY: V případě, že by kurz byl zrušen z důvodů na naší straně a vy jako Kupující jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení kurzu, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata.

Jako Kupující jste oprávněni svoji účast na kurzu zrušit. V případě že jste již uhradili cenu kurzu a zrušíte účast nejpozději 15 dní před konáním kurzu, vrátíme vám 90% zaplacené ceny. Pokud účast zrušíte v době 14 až 8 dní před konáním kurzu, vrátíme vám 50% zaplacené ceny. Při zrušení účasti v době 7 a méně dnů před zahájením kurzu, vám nebude zaplacená cena vrácena, ale můžete za sebe vyslat po domluvě s námi náhradníka, umožňuje-li to obsah a charakter kurzu.

7.   SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM A UŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ. Přihlášením na kurz a zaplacením jeho ceny dáváte souhlas s tím, aby v průběhu akce byly pořizovány fotografie a videozáznamy i vaší osoby jako účastníka akce a aby byly užity k dokumentaci na internetových stránkách a v našich propagačních materiálech. Tento souhlas jste oprávněni kdykoli později odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na naši e-mailovou adresu či dopisem zaslaným na doručovací adresu uvedenou výše v čl. I VOP. U fotografií a záznamů nebudou uvedeny žádné vaše další osobní údaje, pokud se na tom výslovně nedohodneme.

 

VI. JAK JE TO S FUNKČNOSTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTÍ S HARDWAREM A SOFTWAREM?

1.      Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. K přehrání obsahu v on-lineproduktu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Garantujeme Vám, že digitální obsah bude pro vás v členské sekci přístupný minimálně 1 rok od jeho zakoupení a v případě, že by byl přesunut na jiné webové rozhraní či jakkoli změněny přístupové údaje, obratem vám tyto nové přístupové údaje nebo změnu webové adresy sdělíme.

2.      Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Produkty jsou vytvořeny s využitím našich znalostí a zkušeností a roků praxe. Pokud si nejste jisti, zda je pro vás produkt vhodný, můžete mne kontaktovat a vše zkonzultovat. Vše je v produktu popsáno, ale nevíme, jak tyto rady a doporučení budete praktikovat osobně. Proto ani neručíme za výsledky, kterých při tom dosáhnete. V případě on-produktů ani kurzů nejde o poskytování zdravotních služeb, jde vždy pouze o vzdělávací akce.

3.      UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení on-line produktu, který si to svou povahou vyžaduje, obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv jsme oprávněni vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit, v případě závažného porušení těchto povinností i bez předchozího upozornění.

 

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

1.      Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne dodání on-line produktu. Protože si jsme hodnotou a kvalitou on-line produktů jistí a současně si přejeme, abyste měli možnost jejich účinky plně prožít a vyzkoušet, dáváme Vám nad rámec zákona možnost využití garance, tj. možnost bez udání důvodů odstoupit od Kupní smlouvy (a požadovat vrácení peněz) ve lhůtě uvedené vždy u jednotlivého produktu. Lhůta se počítá ode dne, kdy vám byly doručeny přístupové údaje do on-line produktu. Tuto možnost poskytujeme všem Kupujícím. Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak ve stanovené garanční lhůtě lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno e-mailem na vracení@janeh.com nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. I těchto VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

2.      Při odstoupení od Kupní smlouvy jsme oprávněni vám ihned po odstoupení od Kupní smlouvy znepřístupnit uživatelský účet a přístup do on-line produktu.

3.      Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy vám vrátíme peníze, které jsme od vás přijali jako platbu za on-line produkt. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste je uhradili (tj. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

4.      V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny v době splatnosti, následujícím dnem po splatnosti dojde k ukončení smluvního vztahu mezi námi a zaniká tak váš závazek uhradit cenu a náš závazek dodat vám on-line produkt. V případě, že jsme od vás obdrželi před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátíme vám ji do týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak. Na blížící se splatnost zálohové faktury vás upozorníme e-mailem.

5.      V případě uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb (týkající se kurzů) není možné od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů (§ 1837 písm. j) NOZ), máte ovšem možnost storna účasti (podrobnosti jsou výše v čl. V. části B).

6.      Jak vy jako Kupující, tak my jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem.

 

VIII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

1.      Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ.

2.      Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3.      Jako Prodávající vám odpovídáme, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li Spotřebitelem, odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Nejste-li spotřebitelem, odpovídáme vám pouze za vady, které má produkt při převzetí.

4.      V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z  ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od Kupní smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám nový nebo po opravě funkční produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje) či chybějící část.

5.      Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu.

6.      Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i e-mailem. Pokud vám produkt (resp. přístupové údaje k němu) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

 

IX. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 

1.      Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na elektronické adrese dotazy@janeh.com

2.      Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3.      Pokud mezi námi jako Prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

X. ZÁVĚREM

 

1.      Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2.      Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

3.      Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky.

4.      Tyto VOP jsou účinné od 6.9.2021